Kwaliteitscriteria

Op deze pagina vind je meer informatie over kwaliteitscriteria vanuit patiëntperspectief. Dit zijn sets gemaakt door Harteraad over verschillende aandoeningen en zorgsoorten waarin staat beschreven wat patiënten en naasten verwachten van goede zorg.

Welke sets zijn er?

Kwaliteitscriteria gaan over een aandoening (bijvoorbeeld hartfalen) of zorgsoort (bijvoorbeeld hartrevalidatie) en vatten samen wat patiënten en naasten verwachten van goede zorg. De sets kwaliteitscriteria zijn letterlijk lijstjes van wensen en eisen ten aanzien van de zorg, onderverdeeld in thema’s die patiënten vaak noemen (bijvoorbeeld ‘Regie over de zorg’ en ‘Informatie voorlichting en educatie’.)  In sommige sets staat aangegeven welke kwaliteitscriteria het belangrijkst zijn en/of het grootste knelpunt vormen.
De kwaliteitscriteria focussen op wat de zorgverlener zou moeten doen. Dit neemt niet weg dat ook de patiënt een rol vervult en verantwoordelijkheden heeft ten aanzien van de zorg. Uitgangspunt van de kwaliteitscriteria is dat zorgverleners en patiënt samenwerken om de, eveneens samen vastgestelde, behandeldoelen te bereiken.

Wat kun je er mee?

De kwaliteitscriteria kunnen ingezet worden voor meerdere doeleinden, zoals:

  • input voor zorgaanbieders voor patiëntgerichte kwaliteitsverbeteringen.
  • input voor zorginkopers voor het inkopen van zorg van goede kwaliteit.
  • input voor regionaal overleg met zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars over goede kwaliteit van zorg.
  • input bij de ontwikkeling van een zorgstandaard, richtlijn, keurmerk of patiënteninformatie.

Hoe zijn ze ontwikkeld?

De kwaliteitscriteria zijn ontwikkeld volgens de methode van ‘Kwaliteit in Zicht’. Informatie over ‘Kwaliteit in Zicht’ vind je op de website van Patiëntenfederatie Nederland.
In het kort komt het er op neer dat er bij de ontwikkeling van een set steeds allereerst gekeken is naar wat er al bekend is over wat patiënten en naasten belangrijk vinden. Vervolgens zijn nieuwe onderwerpen verzamelend via één of meerdere groepsgesprekken met patiënten en naasten. En tot slot zijn de kwaliteitscriteria ter aanvulling en prioritering voorgelegd aan een grotere groep patiënten en naasten. In de sets zelf kun je lezen welke bronnen gebruikt zijn en hoeveel mensen deel hebben genomen aan de gesprekken en vragenlijsten. Als daar aanleiding toe is, worden de kwaliteitscriteria herzien.

Waar kun je terecht voor meer informatie?

Als je meer wilt weten over de sets kwaliteitscriteria van Harteraad, kun je contact opnemen met Anne Kors-Walraven, beleidsadviseur bij Harteraad.
Voor meer informatie over Kwaliteit in Zicht kun je kijken op de website van Patiëntenfederatie Nederland.